Pályázatok / Csapadékvíz elvezetési program Kenézben

Csapadékvíz elvezetési program KenézbenCsapadékvíz elvezetési program Kenézben

Kenéz Község „Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén” című, TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003 pályázati kódszámú , az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott pályázat keretében fejleszti a község érintett területein a csapadékvíz elvezető rendszerét.

Kenéz Község Önkormányzata településfejlesztési stratégiájában kiemelt jelentőséggel bír a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése.
A Projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Kenéz Község Önkormányzata Megyehíd Község Önkormányzatával (mint konzorciumi vezetővel) és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása céljából a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal .

A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztések a következők:

A projekt célja a települések népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Specifikus célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vizek helyben tartásának elősegítése.

Kenézben a legsürgetőbb feladat a Petőfi, Kossuth és a Rákóczi utcák csapadékvíz -elvezetési rendszerének fejlesztése. Az árkok rekonstrukciója döntő részben nyílt , földmedrű, betonlapos fenékburkolással ellátott árkok kialakítását jelenti, a rézsűn fűmag-terítéssel.

A község településfejlesztési koncepciója a Kossuth Lajos utca  frekventált részein zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását írja elő. Az árkok az iszapolási munkák elvégzése után beton lapokkal (40x40x8 cm-es) kerülnek burkolásra. A meglévő átereszek átmérője megfelelő, ezért cseréjük nem, csak tisztításuk tervezett.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A tervezett fejlesztések megvalósításával összességében 7.215,7 méter bel-és csapadékvíz védelmi létesítmény újul meg, melynek települések közötti megoszlása:

Kenéz 3753,8 méter

Megyehíd 3461,9 méter

Kenéz Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján kivitelezési szerződést kötöttek 2021. március 24-én a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel. A kivitelezés költsége nettó 53 550 339 Ft. A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése folyamatban van. A munkaterület átadása 2021.06.04-én zárult le.

A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése is megtörtént. Megyehídon a munkaterület átadása 2021.06.04-én zárult le. A Kivitelező a beruházást 2021. 09. 08-án készre jelentette, a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának megfelelően elkészültek a kivitelezési munkálatokkal. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.09.24-én történt meg.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 137,43 millió forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A projekt befejezésének határideje 2022.04.30.
További információ www.kenez.hu/ oldalon található vagy Gaál Enikő projektmenedzsertől gaal.eniko@vasmegye.hu email címen vagy + 36 94 515-725 telefonszámon kérhető.

Megyehíd településen befejeződtek a munkálatok:

 

Kenéz településen 2022. május 20-án befejeződtek a munkálatok: